demo

Phát hành phiên bản 1.7

Ngày 20/8/2020, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.7 với các cập nhật sau:

-Thêm 2 mẫu biên lai mới

-Thêm cài đặt thanh toán trong trang tổng quan của người dùng

-Thêm nhận thanh toán hóa đơn bằng Paypal / Stripe

- Kho sản phẩm được bổ sung

-Tùy chọn bật / tắt kho sản phẩm được bổ sung

- Vấn đề xuất biên lai đã sửa chữa

-Vấn đề thiết kế in biên lai được sửa chữa

-Sửa lỗi thông tin biên lai thiếu thông tin

-Khắc phục sự cố tải xuống File chi phí

-Fixed biên lai thanh toán chuyển đổi dựa tổng số tiền.

Gửi