demo

Phát hành phiên bản 1.9

Ngày 17/4/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.9 với các cập nhật sau:

- Đã thêm nhật ký thanh toán

- Đã thêm ghi chú tín dụng

- Cải thiện số biên lai được tự động tạo

- Cải thiện vấn đề tính thuế trên biên lai

- Đã khắc phục sự cố nâng cấp thanh toán

Gửi