demo

Phát hành phiên bản 1.8

Ngày 4/2/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.8 với các cập nhật sau:

-Nhập biên lai / đơn đặt hàng

-Thêm tùy chọn múi giờ

-Thêm trường mô tả trong biên lai

-Báo cáo bổ sung> lãi & lỗ

-Báo cáo bổ sung> thuế bán hàng

-Báo cáo bổ sung> Thu nhập của khách hàng

-Báo cáo đã thêm> Mua hàng từ các nhà cung cấp

-Cải thiện phần đăng ký và đơn giản hoá

-Cải thiện trang tổng quan của người dùng

-Khắc phục các vấn đề quá hạn

Gửi