Danh mục

Nhật ký cập nhật

Nhật ký cập nhật

Phát hành phiên bản 1.9

Ngày 17/4/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.9 với các cập nhật sau:

-…

Phát hành phiên bản 1.8

Ngày 4/2/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.8 với các cập nhật sau:

-Nhập…

Phát hành phiên bản 1.7

Ngày 20/8/2020, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.7 với các cập nhật sau:

-Thêm…

Phát hành phiên bản 1.6

Ngày 19/6/2020, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.6 với các cập nhật sau:

-Tùy…

Phát hành phiên bản 1.5

Ngày 5/3/2020, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.5 với các cập nhật sau:

-Cải…

Phát hành phiên bản 1.4

Ngày 15/7/2019, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.4 với các cập nhật sau:

-Thêm…

Phát hành phiên bản 1.3

Ngày 6/1/2019, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.3 với các cập nhật sau:

-Thêm…

Phát hành phiên bản 1.2

Ngày 26/9/2018, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.2 với các cập nhật sau:

-Thêm…

Phát hành phiên bản 1.1

Ngày 3/5/2018, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.1 với các cập nhật sau:

-Báo cáo người…