demo

Phát hành phiên bản 1.5

Ngày 5/3/2020, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.5 với các cập nhật sau:

-Cải thiện phần báo cáo

-Cải thiện biên lai định kỳ

-Khắc phục sự cố đáp ứng


Gửi