demo

Phát hành phiên bản 1.4

Ngày 15/7/2019, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.4 với các cập nhật sau:

-Thêm quản lý danh mục Doanh nghiệp

- Đã thêm nút xuất pdf trên trang xem trước của khách hàng

-Thêm bản dịch còn thiếu

-Cải thiện phần báo cáo

-Cải thiện phần biên lai định kỳ

-Cải thiện phần chi phí

- Các Sản phẩm - Dịch vụ trên biên lai đã sửa chữa trống lỗi tìm kiếm

- Sửa lỗi thanh toán biên lai do lỗi

-Sửa lỗi đăng ký

-Sửa sai số biên lai

-Sửa lỗi cài đặt lưu

-Khắc phục sự cố đáp ứng

Gửi