demo

Phát hành phiên bản 1.1

Ngày 3/5/2018, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.1 với các cập nhật sau:

-Báo cáo người dùng đã thêm

-Thanh toán một phần cho biên lai

-Khắc phục sự cố xác minh Email trong đăng nhập quản trị

-Khắc phục lỗi Doanh nghệip

-Sửa lỗi đăng ký

-Khắc phục một số vấn đề css

-Cải thiện một số chức năng

Gửi