Phát hành phiên bản 1.9

Ngày 17/4/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.9 với các cập nhật sau:

-…